Ważna informacja

Szanowni Rodzice / Opiekunowie

Od dnia 4 maja 2020 r. nasza Poradnia wznowiła - działalność w trybie stacjonarnym-  częściowo także w bezpośrednim kontakcie z klientem.

Pamiętając wciąż o istniejącym zagrożeniu epidemiologicznym obowiązywać będą inne zasady korzystania z działań pomocowych w poradni, które pomogą nam wszystkim zachować bezpieczeństwo. Wymagają one zmian w planowaniu przyjęć w bieżącym czasie.

W pierwszej kolejności wznowione zostaną przyjęcia diagnostyczne niezbędne do realizacji zadań poradni związanych z wydawaniem orzeczeń i opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka, o potrzebie odroczenia spełniania obowiązku szkolnego.

Sprawy zakwalifikowane jako pilne zostały przekazane do realizacji przez specjalistów w pierwszej kolejności.

Każde umówienie wizyty w poradni jest poprzedzane kontaktem telefonicznym specjalisty z rodzicem celem zebrania niezbędnych informacji o dziecku, przeprowadzenia wywiadu pod kątem epidemiologicznym, poinformowania o zasadach bezpiecznego przeprowadzenia diagnozy w Poradni oraz terminie wizyty.                        

Podejmowane w pierwszej kolejności działania diagnostyczne umożliwią terminowe uzyskanie dokumentów niezbędnych do organizacji kształcenia i objęcia dzieci/uczniów pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

Z uwagi na stan epidemii obowiązują w poradninowe zasady i procedury bezpieczeństwa i higieny pracy w trybie stacjonarnym.

Prosimy o zastosowanie się do następujących wytycznych podczas wizyt w Poradni, co ma na celu zminimalizowanie ryzyka zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2:

- używanie maseczki zasłaniającej usta i nos, zarówno przez dziecko od lat 4, jak i opiekuna,
- dezynfekcję rąk w miejscu do tego wyznaczonym, czyli przy wejściu do Poradni,
- w trakcie wizyty dziecku może towarzyszyć jeden opiekun,                                                                               
- przybycie na konkretnie określoną godzinę (nie wcześniej),

- noszenie jednorazowych rękawiczek.

Jednocześnie informujemy, że niektóre zadania nadal są kontynuowane zdalnie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość np. terapia logopedyczna, konsultacje z rodzicami, zajęcia w ramach działającego przy poradni Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego (Program „Za życiem”).

UWAGA!!!
W przypadku wystąpienia niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy pozostać w domu, skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną oraz naszą Poradnią w celu przełożenia umówionej wizyty.